PostHeaderIcon TRUDNE DO OKREŚLENIA

Trudno jest określić, kiedy następuje wymuszenie. Powinniśmy oceniać sytua­cję indywidualnie,’ przyjmując ogólną zasadę, że jeżeli jeden po­jazd przejeżdża przez skrzyżowanie na tyle wcześniej przed dru­gim, iż ‚ewentualność zderzenia jest całkowicie wykluczona, to  nie ma wtedy w ogóle kwestii pierwszeństwa. Jeżeli natomiast mogłoby nastąpić zderzenie, to przepis o pierwszeństwie z pra­wej strony obowiązuje każdego z nas. Tak jak i w wielu innych sytuacjach na drodze znakomicie pomaga tu zdrowy rozsądek.Niekiedy jesteśmy zachęcani uprzejmymi gestami kierowcy pojazdu mającego pierwszeństwo przejazdu, który tym sposobem zawiadamia nas, że rezygnując ze swego prawa, przepuszcza nas przed sobą.

PostHeaderIcon DODATKOWE OSTRZEŻENIE

W takich warunkach dodatkowe, nie nakazane prze­pisami, ostrzeżenie jest niezbędne. Może nim być kilkakrotne zamruganie światłem ,,stop” (lekkie kilkakrotne naciskanie pe­dału hamulca), bez hamowania, czy też pozostawienie większego dystansu do poprzednika (co nie będzie sugerowało zamiaru wy­przedzania), może nim być wreszcie wystawienie przez okno ręki sygnalizującej zamiar hamowania. Oczywiście niezbędna. jest wówczas ciągła obserwacja drogi, z tyłu. Powtórzmy więc raz jeszcze: zasygnalizowanie zamiaru skrę­cenia jest dopiero wstępem do manewru. Dalej następuje upew­nienie się, iż nasz manewr nie przeszkodzi’w jeździe innym użyt­kownikom drogi i że nasza sygnalizacja została przez nich właści­wie zrozumiana.

PostHeaderIcon NIEBEZPIECZNA SYTUACJA

Sytuacja niebezpieczna powstanie wtedy, gdy jadąc w ko­lumnie samochodów, zamierzamy skręcić w. niewielką ‚ulicę po­przeczną, w lewo. j Sygnalizujemy ten zamiar kierun­kowskazem, co przez jadących za nami będzie odebrane – jako przygotowanie do wyprzedzenia;następujące po .tym . nasze ha­mowanie z pewnością ich zaskoczy. I chociaż formalnie jesteśmy w zgodzie z przepisami, tworzymy bardzo niebezpieczną sytuację.Opisany wypadek Jest jedną z okoliczności, w których nie­zbędne, jest zastanowienie się, jak inni .kierowcy interpretują na­sze sygnały.

PostHeaderIcon OBRAZ SYTUACJI

Choć umiejętność takiego „automa­tycznego” rejestrowania w pamięci całego obrazu sytuacji na drodze może początkującym kierowcom wydawać się nieprawdo­podobna i oni-nabędą jej po przejechaniu tysięcy kilometrów. Wspominaliśmy już także, że należy tak sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy, żeby pozostali kierowcy nie mieli wątpli­wości co do dalszego naszego postępowania. A więc zamierzając skręcić w poprzeczną ulicę w lewo, włączamy lewy. kierunko­wskaz i ustawiamy się możliwie blisko linii środkowej jezdni o ru­chu dwukierunkowym lub przy lewej krawędzi jezdni jednokierun­kowej. Skręt w prawo rozpoczynamy zawsze od prawej krawędzi jezdni.

PostHeaderIcon OBSERWOWANIE SYTUACJI

A więc „obserwowanie  sytuacji z tyłu — szczególnie pilne podczas hamowania; choć nie ; jest nakazane żadnym przepisem, powinno stać się nawykiem każ­dego kierowcy.Gdy rozpoczynamy hamowanie, musimy, pamiętać, żeby za­wsze czynić to w sposób, który nie będzie przyczyną zagrożenia na drodze i pozwoli jadącym za nami na spokojne zmniejszenie ; prędkości. Jeżeli zmuszeni zostaniemy do gwałtownego hamowa­nia, starajmy się myśleć: nie tylko . 0 zatrzymaniu własnego po­jazdu, ale także o takim’— w miarę możliwości — działaniu, aby innym stworzyć sytuację pomocną; w uniknięciu niebezpieczeństwa.

PostHeaderIcon JESZCZE O HAMOWANIU

Gdy poruszamy się w ruchu drogowym, jesteśmy zwykle otoczeni przez innych użytkowników drogi, z których obecnością musimy się • liczyć, przewidując ich reakcje na ma­newry naszego samochodu.  Podstawowa zasada, którą powinniśmy, .wcielać W życie, mó­wi: staramy się nie hamować gwałtownie”. Należy więc dążyć do tego, aby w miarę.nabywanego doświadczenia wyprowadze­niu samochodu umieć przewidywać na podstawie oceny aktualnej sytuacji ‚na drodze, że trzeba będzie hamować i odpowiedniMwcze- śnie.,rozpocząć,zwalnianie biegu pojazdu.

PostHeaderIcon UNIKNIĘCIE WYPADKU

Wówczas w naszych rękach spoczywa możliwość uniknięcia wypadku. Przyhamujmy i zjedźmy na prawo; zróbmy wszystko, aby zlikwidować niebezpieczną, choć nie zawinioną przez nas, sytuację na drodze.Podkreślmy raz jeszcze: gdy zamierzamy wyprzedzić jadący przed nami pojazd, obserwujmy całość sytuacji na drodze, prze­widując wzajemne położenie jadących pojazdów zarówno daleko z przodu, jak i z tyłu. -W: zależności od sytuacji tak ustalimy prędkość samochodu, żeby wyprzedzić w odpowiedniej chwili z jak najmniejszą utratą prędkości, płynnie, szybko i bezpiecznie.

PostHeaderIcon NIE ZWIĘKSZAJMY PRĘDKOŚCI

Nie wyprzedzajmy- wreszcie, gdy nie jesteśmy pewni, że po wykonaniu tego manewru utrzymamy prędkość większą od pojazdu wyprzedzonego. Wyprzedzenie, zjechanie na prawo przed samochód wyprzedzony i zwolnienie do (lub poniżej) jego prędkości nie licuje z postawą kulturalnego kierowcy.Jeżeli znajdziemy się w pozycji wyprzedzanego, postarajmy się ułatwić wyprzedzenie. Nie   zwiększajmy prędkości, zjedźmy na prawo, unikajmy wszelkich gwałtownych i zaskakujących ma* newrów.